HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FORM “ĐĂNG KƯ HỘ KINH DOANH”

Bước I: Tạo và lưu hồ sơ

a.       Từ  thanh thực đơn ngang, truy cập theo đường dẫn “Đăng kư kinh doanh qua mạng/Hộ kinh doanh”. Xem ảnh dưới:

1.png

b.      Thêm thông tin đấy đủ vào các trường được đánh số như h́nh dưới. Trường không có dấu sao đỏ th́ không bắt buộc.

2.png

c.       Điền đúng Mă bảo mật rồi chọn nút lưu hồ sơ.

3.png

d.      Sau khi hoàn tất sẽ có thông báo màu xanh phía trên đầu trang với nội dung

4.png

Bước II:  Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa và gửi

  1. Thêm Ngành/Nghề:

-          Nếu đă biết chính xác hay một phần mă ngành muốn đăng kư, người dùng có thể điền thông tin đó vào trường “T́m mă”. Khi thông tin bắt đầu được nhập, sẽ có một danh sách các mă gần giống hiện ra để người dùng nhận biết (chức năng này tương tự như khi t́m kiếm trên trang http://google.com.vn).

-          Trong trường hợp người dùng không biết mă Ngành/Nghề th́ có thể điền thông tin ở trường “T́m tên”. Một danh sách các Ngành/Nghề gần giống sẽ hiện lên như khi thao tác đối với việc nhập thông tin ở trường “T́m mă”.

-          Sau khi thông tin được điền đầy đủ, người dùng chọn nút “Thêm”. Danh sách các Ngành/Nghề đă chọn sẽ hiển thị ngay phía dưới nút “Thêm”.

-          Một trường hợp khác, đó là khi danh mục kinh doanh mà người dùng đăng kư chỉ là một phần trong danh mục Ngành/Nghề đă có, người dùng có thể chọn “T́m Mă” hoặc “T́m Tên” sau đó điền thông tin về danh mục kinh doanh của ḿnh vào trường “Ngành nghề chi tiết” và chọn nút “Thêm”.

  1. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

-          Điền đấy đủ thông tin và chọn nút thêm. Danh sách các thành viên sẽ hiển thị ngay phía dưới nút “Thêm”. Các trường có dấu sao đỏ là bắt buộc nhập.

 

  1. Chứng chỉ

-          Điền đấy đủ thông tin và chọn nút thêm. Danh sách các chứng chỉ sẽ hiện phía dưới nút “Thêm”. Các trường có dấu sao đỏ là bắt buộc nhập.

  1. Văn bản đi kèm

-          Trường “Văn bản/Giấy tờ mặc định” là danh sách các văn bản cần có đối với h́nh thức đăng kư kinh doanh mà người dùng đang xử lư. Để thêm các văn bản khác trong số các văn bản hệ thống đă mặc định sẵn, người dùng thêm tên văn bản vào trường “Tên Văn bản”. Trong trường hợp có tệp tin đính kèm, người dùng nhấp nút “Chọn”, t́m và chọn tệp tin từ máy đang dùng để chuẩn bị tải lên. Cuối cùng, chọn nút “Thêm” để thêm văn bản mới. Danh sách văn bản mới sau đó sẽ hiển thị ngay phía dưới nút “Thêm”

 

  1. Điền đúng Mă bảo mật rồi chọn nút “Sửa” hoặc “Gửi” hồ sơ

-          Điền thông tin chính xác vào trường “Mă bảo mật” như ở bước 1.

-          Phía dưới có 2 nút là “Sửa” và “Gửi”. Trong trường hợp người dùng muốn chỉnh sửa và lưu lại thông tin th́ chọn “Sửa”. Trong trường hợp thông tin đă được kiểm trả đấy đủ và chính xác, người dùng có thể chọn “Gửi”. Một sự khác nhau nữa giữa hai tùy chọn này đó là nếu chọn gửi, hồ sơ sẽ lập tức được gửi cho pḥng tiếp nhận để bắt đầu quy tŕnh xử lư. Nếu chọn “Sửa”, hồ sơ sẽ vẫn c̣n trong danh sách và người dùng có thể gọi lại tiếp tục hoàn thiện. Để vào danh sách đó, cần vào theo đường dẫn Trang chủ/Thông tin đăng kư kinh doanh

-          Danh sách hồ sơ được lưu hoặc đă gửi:

 

Bước III: Xem và In

-          Sau khi các thông tin được điền đấy đủ, người dùng chọn “Gửi” để chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận. Quá tŕnh gửi hoàn tất, sẽ có một thông báo cho biết việc đăng kư kinh doanh hoàn thành:

-          Chọn nút “Xem và In” để xem và in giấy xác nhận bạn đă gửi hồ sơ đăng kư kinh doanh:

-          Trong trường hợp v́ lư do nào đó, sau khi gửi hồ sơ đăng kư kinh doanh hoàn tất mà chưa thể in được giấy xác nhận, người dùng có thể vào lại danh sách đă gửi như hướng dẫn trong mục 2.e. Chọn hồ sơ cần in bằng cách nhấp vào tên hồ sơ. Một trang chi tiết sẽ hiển thị tương tự như khi đăng kư. Lúc này người dùng có thể tiếp tục xem và in hồ sơ.